Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak CHEF ALİ EĞİTİM GIDA TURİZM MESLEKİ BELGELENDİRME İNŞ. FOTO. TİC. AŞ "CHEF AKADEMİ" tarafından "Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni" kapsamında; tarafınızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2'da belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlarla tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılmasına dair aşağıda belirtilen hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz.

HİZMET ALAN İÇİN;
Öğrenci Kayıt Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Öğrenci İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Öğrenci Eğitim İlişkileri memnuniyetine Yönelik Faaliyetlerin yürütülmesi,
Öğrenci MEB Mevzuatı Kapsamında Eğitim ve Hizmet Süreçlerinin Yürütülmesi
Öğrenci Basın Yayın, Reklam, Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi
Öğrenci Hes Kodu Bilgisi,Ateş Ölçüm Bilgisi,Aşı Bilgisi,
Öğrenci İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Eğitim politikalarının uygulanması ve Eğitim organizasyonunun sağlanması,
Eğitim Kurumu'nun mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
Eğitim Kurumunun faaliyetlerinin etkin bir şekilde icra edilmesi.
Genel güvenliğin ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde KVK kanunu ve mevzuatın diğer hükümlerine göre zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile K.V.K Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.chefakademi.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Park Cad. 2866 Sk. No: 29/C Çayyolu/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya K.V.K Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu chefaliegitim@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.