Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
CHEF ALİ EĞİTİM GIDA TURİZM MESLEKİ BELGELENDİRME İNŞ. FOTO. TİC. AŞ "CHEF AKADEMİ" olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, CHEF AKADEMİ olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, CHEF AKADEMİ ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. KVKK'nın 3/1 (ı) maddesinde de veri sorumlusu, 'Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler' olarak tanımlanmıştır. KVKK'nın 'Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü' başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine, veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, CHEF AKADEMİ tarafından sağlanan hizmet ve CHEF AKADEMİ eğitim Kurumumuz faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çalışanlarımız, birimlerimiz ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. CHEF AKADEMİ'nin sunduğu hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, CHEF AKADEMİ internet sayfamızı kullandığınızda, CHEF AKADEMİ yerleşkelerini ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, CHEF AKADEMİ'nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, CHEF AKADEMİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, CHEF AKADEMİ tarafından sunulan eğitim ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, CHEF AKADEMİ ve CHEF AKADEMİ ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve eğitim kurumu güvenliğinin temini (CHEF AKADEMİ tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, eğitim kurumuna ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, öğrenci değerlendirme/veli yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler), CHEF AKADEMİ eğitim ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve CHEF AKADEMİ insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan kişisel verileriniz; CHEF AKADEMİ tarafından sunulan öğrenci hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, CHEF AKADEMİ tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, CHEF AKADEMİ ve CHEF AKADEMİ ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (CHEF AKADEMİ tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, CHEF AKADEMİ'ya ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/veli/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), CHEF AKADEMİ eğitim ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile CHEF AKADEMİ insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, CHEF AKADEMİ yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda CHEF AKADEMİ olarak sunduğumuz eğitim ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, aldığınız/ilgilendiğiniz hizmetlerle ilgili öğrenci-veli hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili eğitim/mali/hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda ve bu kapsamda CHEF AKADEMİ sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU'NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle CHEF AKADEMİ'e iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, KVKK tarafından tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle CHEF AKADEMİ'ye iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak CHEF AKADEMİ'ye iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede CHEF AKADEMİ KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.chefakademi.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Park Cad. 2866 Sk. No: 29/C Çayyolu/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu chefaliegitim@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.